Om kampanjen

Vad vill Rösta Demokratiskt?

Rösta Demokratiskt! vill få människor att gå till vallokalen och rösta demokratiskt. Detta kommer att förminska främlingsfientliga partiers chanser att få större stöd.

Rösta Demokratiskt! vill väcka frågan om rasism och främlingsfientlighet till liv inom den etablerade politiken. De etablerade partierna måste ta sitt ansvar i att upprätthålla demokratiska värderingar i samhället!

Vi tycker att:

Det behövs mer saklig information

Mer saklig information kommer att höja det demokratiska valdeltagandet. Den rasistiska och främlingsfientliga propagandamaskinen har fel. Ständigt återkommer myter, godtyckliga tolkningar och förvrängda siffror i informationen från dessa aktörer. Att den tillrättalagda sanningen får förbli oemotsagd genom att den sakliga informationen uteblir, får inte ske. En spridning av saklig information och antirasistiska verktyg kommer att klä av rasismen och främlingsfientligheten deras argument, samt ålägga de partier som vill motverka dessa krafter ett ansvar att bistå med saklig information och spridning av desamma. Ungdom Mot Rasism är övertygade om att denna spridning av information kommer att leda till att fler röstar demokratiskt!

Det är rasismen som är problemet!

Idag vill många debattera om den misslyckade integrationen, om en human eller inhuman flyktingpolitik, eller invandring eller inte invandring. Men väldigt få vill beröra frågor om rasism och främlingsfientlighet. Inget parti erkänner till fullo problemen med rasism i Sverige i dag. Ungdom Mot Rasism tycker att det är fel, vi är övertygade att det är rasismen som är orsaken till många av de problem som idag förknippas med integrationspolitiken. Rasismen är därför det grundläggande problemet, inte den misslyckade integrationen. Vi behöver diskutera hur politiken kan motverka rasismen, inte hur ett integrationsproblem ska lösas.

Erkänn arbetet mot rasism, ekonomiskt och politiskt!

Det saknas ett tillräckligt erkännande av det antirasistiska arbetet i Sverige. Ungdom Mot Rasism tycker att det är fel. Antirasismen behöver stärkas. Att stärka det antirasistiska arbetet stärker också arbetet för integration. Ungdom Mot Rasism anser att politiker, myndigheter och massmedia bör erkänna och däri stärka det antirasistiska och samhällsutvecklande samhället – ekonomiskt och politiskt.

Vad är Ungdom Mot Rasism?

Ungdom Mot Rasism är Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Idag är vi ca 3 000 antirasister. Antirasism för oss innebär att aktivt ta ställning mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans, samt för mångfald, jämlikhet och demokrati.

Vill du veta mer om Ungdom Mot Rasism, läs mer här